Публічний договір оферти

про надання інформаційних та консультаційних послуг

м. Київ.

Даний Публічний договір оферти на надання інформаційних та консультаційних послуг (далі - «Договір оферти») являє собою публічну пропозицію (публічна оферта) Фізичної особи-підприємця Делікатної Іветти Олександрівни, іменованого надалі «Виконавець», що містить всі істотні умови надання інформаційних та консультаційних послуг , шляхом укладення Договору оферти, з будь-якою фізичною або юридичною особою, яка вчинила акцепт публічної оферти, іменованим надалі «Замовник».

  1. 1.       ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір оферти - договір, опублікований в мережі Інтернет за адресою: www.11-22.com.ua, що укладається між Замовником та Виконавцем, на надання інформаційних та консультаційних послуг, який укладається шляхом приєднання фізичної або юридичної особи до умов Даного договору (акцепту оферти);

Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, яка вчинила акцепт оферти;

Виконавець - приватний підприємець, що пропонує публічну оферту;

Акцепт оферти - повну згоду з умовами оферти, шляхом здійснення дій, зазначених у п.3.2 Договору оферти;

Сайт - сайт в мережі Інтернет, на якому опублікований Договір оферти і розташований за адресою: http://www.11-22.com.ua

Навчальний курс - захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Учасникам інформаційні та/або консультаційні послуги;

Учасник - фізична особа, яка прийняла умови публічної оферти та зареєструвалося на Навчальний курс самостійно (у випадку, якщо вона є повнолітньою особою), або від імені іншої особи; у випадку, якщо Учасник не є повнолітньою особою, участь у Навчальному курсі здійснюється з дозволу батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику інформаційно-консультаційних послуг шляхом проведення Навчальних курсів.

2.2. Замовник підтверджує, що на момент укладення Договору оферти, отримав від Виконавця повну, достовірну та необхідну інформацію про всі необхідні умови і порядок участі в Навчальних курсах.

2.3. Розклад, кількість і тривалість Навчальних курсів, права на участь у яких надає виконавець, а також вартість участі в Навчальних курсах і інші істотні умови публікуються на Сайті.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання інформаційно-консультаційних послуг Виконавцем можливо тільки після їх оплати Замовником в повному обсязі не пізніше дати проведення першого заходу в рамках Навчального курсу шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або оплати іншим чином, погодженим Сторонами.

3.1.1. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Виконавця;

3.2. Для отримання можливості відвідування Навчального курсу Замовник заповнює реєстраційну форму на участь у Навчальному курсі на Сайті і оплачує інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем;

3.3. У разі успішної оплати, Замовник отримує автоматичне повідомлення на Сайті;

3.4. Отримані в рамках Навчального курсу інформація та матеріали, не можуть бути поширені Замовником через мережу Інтернет, опубліковані чи оприлюднені будь-яким іншим чином, передані або продані третім особам. Отримані інформація та матеріали не можуть бути основою для створення будь-якого інформаційного продукту;

3.5. Виконавець має право використати реєстраційні дані Замовника для встановлення з ним зв'язку, наприклад, повідомляти інформацію про продукти та або послуги Виконавця, пропонувати участь в опитуваннях для проведення досліджень ринку, а також використовувати, з дотриманням чинного законодавства, імені фізичної особи або фізичної особи- підприємця, назви компанії-Замовника на сторінці в списку клієнтів на web-сайті Виконавця або маркетингових матеріалах.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Забезпечити надання інформаційних та консультаційних послуг згідно з даним Договором оферти і розробленою програмою Навчального курсу;

4.1.2. Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань проведення Навчального курсу;

4.2. Виконавець вправі:

4.2.1. Змінювати наповнення програми, чисельний склад групи, терміни проведення Навчальних курсів без попередньої згоди Замовника, публікуючи зміни, що вносяться, на Сайті, не пізніше, ніж за 3 (три) дні до початку Навчального курсу;

4.2.2. Проводити заміну спікерів Навчального курсу, залучати додаткових спікерів, окрім заявлених в описі Навчального курсу на Сайті у випадку хвороби спікера, термінове відрядження, форс-мажорних обставин;

4.2.3. Призупинити заняття в рамках Навчального курсу або скасувати проведення Навчального курсу з поважних причин (хвороба спікера, термінове відрядження, форс-мажорні обставини).

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вказувати достовірну інформацію при реєстрації на Сайті та замовленні послуг;

4.3.2. Оплатити вартість інформаційних та консультаційних послуг;

4.3.3. Дотримуватися особисто (у випадку, якщо Замовник є повнолітньою особою і бере участь у Навчальному курсі особисто у якості Учасника) або забезпечити дотримання Учасником (у випадку, якщо Замовник діє від імені Учасника, який є неповнолітньою особою) громадського порядку та загальноприйнятих норм поведінки; шанобливо ставитися до спікерів, інших учасників курсу, обслуговуючого персоналу; не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих;

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання інформаційних та консультаційних послуг згідно з Договором оферти;

4.4.2. Отримувати від Виконавця необхідну і достовірну інформацію про умови проведення Навчального курсу;

4.4.3. Направляти Виконавцю свої ідеї, пропозиції та рекомендації по кожному виду послуг за цим договором;

4.4.4. Відмовитися від участі в Навчальному курсі відповідно до умов п.7 даного Договору оферти;

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Замовник самостійно несе повну відповідальність за несприятливі наслідки будь-якого роду, які можуть настати в результаті використання послуг за Договором оферти;

5.2. Виконавець не несе відповідальність за збитки, завдані Замовнику в результаті повідомлення Замовником недостовірних відомостей (інформації), а також заподіяні діями (бездіяльністю) Замовника;

5.3. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику або Учаснику курсу, тільки у випадку, якщо така шкода заподіяна Замовнику з вини Виконавця;

5.4. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором оферти, за будь-яким позовом або претензією щодо Договору оферти або його виконання не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним Договором оферти;

5.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором оферти, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору;

5.6. Сторони вживають всіх необхідних заходів для врегулювання спорів, розбіжностей, що виникають у зв'язку з цим Договором оферти, шляхом переговорів;

5.7. Якщо Сторонам не вдається вирішити суперечки і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором оферти, шляхом переговорів, дані суперечки та розбіжності підлягають розгляду в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця;

5.8. Питання, не врегульовані даним Договором Оферти, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Акцепт оферти Замовником (відповідно до ст. 642 ЦК України) створює договір на умовах оферти;

6.2. Договір оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє до надання в повному обсязі інформаційних та консультаційних послуг, передбачених Навчальним курсом, або до моменту розірвання Договору оферти;

6.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем договору, і ці зміни набувають чинності з моменту опублікування зміненої оферти на Сайті;

6.4. Договір може бути розірваний достроково у будь-який час:

6.4.1. За згодою сторін;

6.4.2. За ініціативою однієї із сторін з попереднім письмовим повідомленням електронною поштою іншої сторони не менше, ніж за 10 робочих днів.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОСЛУГИ

7.1. Вартість сплаченого Навчального курсу повертається повністю за вирахуванням відсотків системи електронної оплати за трансакції у разі:

7.1.1. Якщо Замовник / Учасник повідомив організаторів про відмову від навчання не пізніше 5 робочих днів до початку першого заходу в рамках Навчального курсу;

7.1.2. Якщо Замовник / Учасник прийняв рішення про відмову від навчання і повідомив про це Виконавця в термін менше 5 робочих днів до початку першого заняття в рамках Навчального курсу з поважної причини, підтвердженої відповідними офіційними документами (довідка медичної установи, лікарняний лист, свідоцтва та інші документи , видані офіційними уповноваженими органами);

7.1.3. Якщо Навчальний курс скасований або перенесений за рішенням Виконавця на нові дати, в які Замовник / Учасник не може взяти участь у Навчальному курсі;

7.2. Вартість сплаченого Навчального курсу не повертається у випадках:

7.2.1. Якщо Замовник / Учасник прийняв рішення відмовитися від участі в курсі і повідомив про це організаторів в термін менше 5 робочих днів до початку проведення першого заняття в рамках Навчального курсу без поважної причини, підтвердженої відповідними офіційними документами (довідка медичної установи, лікарняний лист, свідоцтва та інші документи, видані офіційними уповноваженими органами);

7.2.2. Якщо Замовник / Учасник був відсутній на одному або кількох заходах в рамках Навчального курсу без поважних причин, підтверджених відповідними офіційними документами (довідка медичної установи, лікарняний лист, свідоцтва та інші документи, видані офіційними уповноваженими органами);

7.3. У разі розірвання Договору оферти на підставах, передбачених п. 6.4. Договору оферти, грошові кошти повертаються Замовнику в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати розірвання Договору оферти, у спосіб, попередньо узгоджений Сторонами;

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за Договором оферти, термін виконання зобов'язань відсувається пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини;

8.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють пожежі, стихійні лиха природного і техногенного характеру, страйки, військові дії, а також інші надзвичайні і невідворотні обставини;

8.3. При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором оферти Сторони вправі залучати третіх осіб, відповідаючи за їх дії як за свої власні;

9.2. У разі якщо одна чи більше положень оферти буде визнано недійсними та такими, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору оферти, які залишаються в силі.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець

Делікатна Іветта Олександрівна,

01024, м. Київ, вул. Богомольця,

б.7/14, кв.129

п/р 2605879180559 в КРД «Райффайзен

Банк Аваль» у м. Києві, МФО 322904

Призначення платежу: поповнення

СКР № дог.0588391400

Виписка серія ААВ №785482 від 16/07/12 р.

Ідентифікаційний номер 2605318286

Платник єдиного податку 3 групи

Не є платником ПДВ